Site Yönetimlerinde Resmi Defterler

Kat Mülkiyet Kanunu madde 32;

Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühüriyle
tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın
sebebini belirterek imza koyarlar.
Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa
kaide olarak ona göre çözülür.

Bu ifade ile sadece “Karar Defteri” zorunluluk olarak belirtilmiştir. Bu defter harici diğer defter tasdikleri kanunen mecburi değildir.

Kat Mülkiyet Kanunu madde 36;

Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini
ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasiyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer
bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.

Defter tutma 36. madde ile düzenlenmiştir. Bu madde de 32. maddede ifade edilen karar defterine atıfta bulunmaktadır. Yani bu madde de tasdik zorunluluğunu sadece karar defterine işaret etmektedir.

Kanun mecburiyetinden başka ihtilaflar için bir evrak bulundurulması zorunluluğu vardır. Fakat burada tasdik mecburiyeti yoktur. Fakat mahkemeler ve bunların atadığı bilirkişiler tasdik arayıp denetlemelerine esas almaktadırlar. Halbuki yönetim her bağımsız bölüm için düzenli kayıtları ibraz etmesinin yeterli olması gerekmektedir. Aidat avansları bakımdan vergi mükellefi olmayan yönetimlerin tasdiksiz olan düzenli kayıtları ispat edici evraktır.

“İşletme Defteri” nakit hareketlerini gösterdiğinden borç ve alacakları göstermemektedir. Bu sebepten yönetim tüm işlemlerini bu defterle ibraz edemez. “Yevmiye Defteri” genel olarak tüm tahakkukları içinde bulunduracağından tüm borç ve alacaklar için ispat olabilecek bir defter türüdür.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail